Algemene voorwaarden

I. Algemeen

 

Artikel 1. Definities

 

1.1 Indien in dit document de hierna volgende namen, termen of begrippen worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden gedefinieerd:

 

IP Parking: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IP Parking B.V., statutair gevestigd te Deurne en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17180180;

 

Vipzo: Handelsnaam van het loyaliteitsplatform van IP Parking;

 

Stadsparkeren: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stadspasparkeren B.V., statutair gevestigd te Deurne en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17180181;

 

Parkmobile: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Parkmobile Group B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34124818;

 

Gebruiker: De ondernemer die gebruikt maakt van Vipzo waarmee Parkeertegoed aan Consument wordt uitgekeerd;

 

Consument: Een parkeerder welke, al dan niet via een derde partij, gebruik maakt van het systeem voor Achteraf Betaald Parkeren van Stadsparkeren, Parkmobile en het loyaliteitsplatform Vipzo;

 

Partijen: Vipzo, Gebruiker en Consument;

 

Algemene Voorwaarden: Het onderhavige document, welke de algemene voorwaarden van Vipzo behelzen en van toepassing zijn op haar dienstverlening;

 

Stadspas: De door de gemeente, openbaar vervoersbedrijf of Stadsparkeren zelf aan Gebruiker te hand gestelde pas waarmee het gebruik van achteraf betaald parkeren mogelijk kan worden gemaakt;

 

Token: De door de Parkmobile zelf aan Gebruiker te hand gestelde pas waarmee het gebruik van achteraf betaald parkeren mogelijk kan worden gemaakt;

 

Persoonlijke Pagina: De persoonlijke digitale omgeving op de website van Vipzo waar Gebruiker zijn gegevens en transacties kan inzien, parkeertegoeden kan opwaarderen en uitkeren;

 

Parkeergelden: De vergoeding welke Consument dient te voldoen voor het gebruik van betaald parkeren, exclusief de kosten die Consument aan Stadsparkeren en/of Parkmobile betaalt;

 

Parkeertegoed: Parkeergelden die Gebruiker uitkeert aan Consument uitgezonderd Servicefee(s);

 

Servicefee: De vergoeding uit hoofde van de lidmaatschapfee, transactiefee of welke soort kosten dan ook welke Consument is verschuldigd aan Stadsparkeren en/of Parkmobile voor het gebruik de achteraf betaald parkeren dienst, uitgezonderd de Parkeergelden;

 

GPRS: Data-abonnement/-verbruik voor gebruik van één of meerdere paslezers die met mobiele netwerken communiceren;

 

Account: De gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee Gebruiker toegang heeft tot het loyaliteitsplatform van Vipzo. Naast de naam en het wachtwoord bevat een Account andere informatie over de Gebruiker, zoals transacties.

 

Artikel 2. Algemene bepalingen

 

2.1. Vipzo is een aanbieder van een loyaliteitsplatform waarmee Parkeertegoed door Gebruiker wordt uitgekeerd aan Consument;

 

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Vipzo aanbied aan Gebruiker en Consument;

 

2.3. Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage op de website van Vipzo (www.vipzo.eu) en zijn in .pdf formaat downloadbaar;

 

2.4. Vipzo behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarbij de wijzigingen gepubliceerd worden op de website;

 

2.5. Indien zich tussen Vipzo, Gebruiker en/of Consument een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden (uitdrukkelijk) is geregeld, danwel een artikel uit de Algemene Voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden en zullen Partijen zich verbinden tot het overeenkomen van een vervangende bepaling in geest van de nietige of vernietigde bepaling;

 

2.6. Hetgeen bepaald in artikel 2 lid 5 van dit artikel laat de gelding van de overige voorwaarden en bedingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet;

 

2.7. Het is Gebruiker en Consument niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de diensten van Vipzo en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Vipzo. Een zodanig verbod geldt niet voor Vipzo, welke haar rechten en verplichtingen wel aan derden kan overdragen;

 

2.8. Toepasselijkheid van algemene- of inkoopvoorwaarden, voorwaardelijke aanvaarding of andersoortige voorbehouden van Gebruiker worden door Vipzo expliciet afgewezen.

 

II. Loyaliteitsplatform

 

Artikel 3. Gebruikmaking Vipzo

 

3.1. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals, parkeertegoeden, type abonnement en NAW-gegevens. Mutaties van deze gegevens dient de Gebruiker zelf direct door te voeren via zijn Persoonlijke Pagina op www.vipzo.eu. Gebruiker geeft Vipzo uitdrukkelijk toestemming om zijn/haar profiel in te zien;

 

3.2. Gebruiker betaalt jaarlijs een lidmaatschap per Account, waaraan één online Account en meerdere paslezers kunnen worden gekoppeld. Daarnaast betaalt de Gebruiker jaarlijks de kosten voor het gebruik van GPRS. Inning van deze diensten geschiedt in de eerste kalendermaand van het jaar. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met zijn wachtwoord voor de toegang tot de Persoonlijke Pagina en voor het correct invoeren van de parkeertegoeden op de website van Vipzo. Wanneer Gebruiker niet betaalt wordt het account geblokkeerd en worden er extra kosten in rekening gebracht. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf twee weken na factuurdatum. Vipzo is gerechtigd vorderingen over te dragen aan derden;

 

3.3. Bij registratie dient de Gebruiker een keuze te maken uit een lidmaatschap met of zonder paslezer(s). Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met zijn wachtwoord voor de toegang tot de Persoonlijke Pagina. Gebruiker moet zijn parkeertegoeden vooraf betalen via een online betaling met een bank naar keuze.

 

3.4. Gebruiker kan bij Vipzo meerdere paslezers per Account registreren. Indien er meerdere paslezers aan een Account zijn toegewezen, moet Gebruiker op zijn/haar profiel het standaard uit te keren Parkeertegoed invoeren. Dit bedrag zal per keer dat de Stadspas/Token wordt voorgehouden bij de paslezer worden uitgekeerd aan de pas/tokenhouder van Stadsparkeren en/of Parkmobile. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor juiste invoer van Parkeertegoeden. Via de Persoonlijke Pagina kan de Gebruiker zelf de bedragen wijzigen, verwijderen of toevoegen;

 

3.5. Indien een Gebruiker niet in het bezit is van een paslezer, kan Gebruiker online Parkeertegoed uitkeren via smartphone, tablet of computer. Gebruiker is verantwoordelijk voor juiste invoer van Parkeertegoed(en), welke vooraf kunnen worden gedefinieerd via de Persoonlijke Pagina;

 

3.6. Het toegekende Parkeertegoed aan Consument wordt automatisch aan het einde van de maand in mindering gebracht op de openstaande factuur van Stadsparkeren of Parkmobile. Het Parkeertegoed wordt in mindering gebracht op Parkeergelden. Geen vermindering vindt plaats op de servicesfee(s) van Stadsparkeren en/of Parkmobile. Indien het Parkeertegoed hoger is dan de Parkeergelden vindt geen restitutie plaats, maar wordt het surplus verrekend met de volgende maandfactuur(en). Indien de dienstverlening van Stadsparkeren en/of Parkmobile wordt beëindigd geld artikel 3 lid 11 van deze Algemene Voorwaarden;

 

3.7. Gebruiker mag er pas van uit gaan dat een transactie is geslaagd nadat deze zichtbaar is in het transactie overzicht. Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op zijn/haar account, zodat Vipzo het parkeertegoed kan uitkeren naar consumenten. Indien er onvoldoende saldo is zal er geen transactie plaatsvinden;

 

3.8. Wanneer er sprake is van storing in het platform van Vipzo of een netwerk van derden, dient Gebruiker dit te melden. In geval van storing kan men bellen met 0900-12345 46 (€ 1,- per gesprek);

 

3.9. Voor het ontvangen van Parkeertegoed dient een Consument aangesloten te zijn bij Stadsparkeren en/of Parkmobile. Consument dient te beschikken over een Stadspas/Token. Deze pas wordt of door uw gemeente of door Stadsparkeren/Parkmobile verstrekt. De Stadspas/Token functioneert naast identificatie voor het loyaliteitsplatform van Vipzo, ook als identificatie voor het Parkeren;

 

3.10. Wanneer de Gebruiker geen gebruik meer wil maken van de diensten van Vipzo dient hij dit vooraf schriftelijk op te zeggen. Er is sprake van een opzegtermijn van vier maanden, de dienstverlening van Vipzo wordt per eerste maand van het kalenderjaar gestaakt. Indien er geen opzegging plaatsvindt wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengt;

 

3.11. Gebruiker en Consument hebben geen recht op restitutie en compensatie van Parkeertegoeden;

 

3.12. Vipzo behoudt zich het recht voor om de diensten die zij levert aan Gebruiker onder vermelding van een geldige reden op te zeggen of te weigeren.

 

III. Juridisch

 

4. Aansprakelijkheid

 

4.1. Vipzo is niet aansprakelijk voor enigerlei indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik – of de onmogelijkheid daartoe - van diensten of het systeem van Vipzo. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot de vergoeding welke haar aansprakelijkheidsverzekering per gebeurtenis uitkeert. Indien aansprakelijkheid van Vipzo in rechte vast staat, doch haar aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert, bedraagt het maximum € 100,- per gebeurtenis, met een maximum van € 1.000,- per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis;

 

4.2. Gebruiker erkent dat het kunnen gebruiken van diensten van Vipzo, zoals het uitkeren van Parkeertegoed(en), het gebruik van internet afhankelijk is van de werking van de smartphone, tablet (mobiele) netwerken en diensten van derden. Vipzo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de producten, netwerken of diensten van derden;

 

4.3. Vipzo is nimmer aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan door lokale storingen bij Gebruiker, Stadsparkeren, Parkmobile en/of derden;

 

4.4. Vipzo aanvaardt geen aansprakelijkheid schade welke kan voortvloeien uit misbruik van gebruikersgegevens van Gebruiker en Consument, tenzij Vipzo opzet of grove nalatigheid is te verwijten en Gebruiker en/of Consument op generlei wijze deze schade zelf had kunnen voorkomen;

 

4.5. Indien – met inachtneming van de overige leden van dit artikel – desondanks aansprakelijkheid van Vipzo voortvloeit, dan zal deze aansprakelijkheid beperkt blijven tot directe schade.

 

5. Toepasselijke wet- en regelgeving

 

5.1. Vipzo houdt zich aan de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle gegevens van Gebruiker en Consument worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard in beveiligde systemen. Gebruiker kan inzicht verkrijgen in de gegevens die over hem of haar geregistreerd staan via de persoonlijke pagina op www.vipzo.eu;

 

5.2 Vipzo schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten gegevens van Consument verwerkt doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Vipzo en heeft Vipzo de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat alleen niet persoonsgebonden gegevens verwerkt worden. Deze niet persoonsgebonden gegevens kunnen worden gebruik voor commerciële doeleinden;

 

5.3. Uitsluitend indien Vipzo hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Vipzo zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

 

6. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 

6.1. Op de tussen Vipzo en de Gebruiker gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht;

 

6.2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, met dien verstande dat Vipzo de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Vipzo is gevestigd, tenzij een zodanige forumkeuze door een dwingende wetsbepaling wordt uitgesloten;

 

6.3. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een Gebruiker die gevestigd is buiten Nederland, is Vipzo gerechtigd te handelen conform het bepaalde in artikel 6 lid 2 of - naar haar keuze en derhalve niet verplicht - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land waar de wederpartij gevestigd is.