1. Definities

Definities

Indien er op deze pagina de hierna volgende namen, termen of begrippen worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden gedefinieerd:


IP Parking: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IP Parking B.V., statutair gevestigd te Deurne en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17180180;

 

Vipzo: Handelsnaam van het loyaliteitsplatform van IP Parking;

 

Stadsparkeren: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stadspasparkeren B.V., statutair gevestigd te Deurne en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17180181;

 

Parkmobile: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Parkmobile Group B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34124818;

 

Gebruiker: De ondernemer die gebruikt maakt van Vipzo waarmee Parkeertegoed aan Consument wordt uitgekeerd;

 

Consument: Een parkeerder welke, al dan niet via een derde partij, gebruik maakt van het systeem voor Achteraf Betaald Parkeren van Stadsparkeren, Parkmobile en het loyaliteitsplatform Vipzo;

 

Stadspas: De door de gemeente, openbaar vervoersbedrijf of Stadsparkeren zelf aan Gebruiker te hand gestelde pas waarmee het gebruik van achteraf betaald parkeren mogelijk kan worden gemaakt;

 

Token: De door de Parkmobile zelf aan Gebruiker te hand gestelde pas waarmee het gebruik van achteraf betaald parkeren mogelijk kan worden gemaakt;

 

Persoonlijke Pagina: De persoonlijke digitale omgeving op de website van Vipzo waar Gebruiker zijn gegevens en transacties kan inzien, parkeertegoeden kan opwaarderen en uitkeren;

 

Parkeergelden: De vergoeding welke Consument dient te voldoen voor het gebruik van betaald parkeren, exclusief de kosten die

 

Consument aan Stadsparkeren en/of Parkmobile betaalt;

 

Parkeertegoed: Parkeergelden die Gebruiker uitkeert aan Consument uitgezonderd Servicefee(s);

 

Servicefee: De vergoeding uit hoofde van de lidmaatschapfee, transactiefee of welke soort kosten dan ook welke Consument is verschuldigd aan Stadsparkeren en/of Parkmobile voor het gebruik de achteraf betaald parkeren dienst, uitgezonderd de

 

Parkeergelden: De vergoeding welke Consument dient te voldoen voor het gebruik van betaald parkeren, exclusief de kosten die Consument aan Stadsparkeren en/of Parkmobile betaalt;

 

GPRS: Data-abonnement/-verbruik voor gebruik van één of meerdere paslezers die met mobiele netwerken communiceren;

 

Account: De gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee Gebruiker toegang heeft tot het loyaliteitsplatform van Vipzo. Naast de naam en het wachtwoord bevat een Account andere informatie over de Gebruiker, zoals transacties.

 

 

 

2. Kosten

Kosten

Gebruiker betaalt jaarlijs een lidmaatschap per Account, waaraan één online Account en meerdere paslezers kunnen worden gekoppeld. Daarnaast betaalt de Gebruiker jaarlijks de kosten voor het gebruik van GPRS. Inning van deze diensten geschiedt in de eerste kalendermaand van het jaar. Hoogte abonnement is gemeente afhankelijk.

 

Type abonnement

Bij registratie dient de Gebruiker een keuze te maken uit een lidmaatschap met of zonder paslezer(s). Hoogte abonnement is gemeente afhankelijk.

3. Werking

Uitkeren parkeertegoed via online platform

Indien een Gebruiker niet in het bezit is van een paslezer, kan Gebruiker online Parkeertegoed uitkeren via smartphone, tablet of computer. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste invoer van het pas/token-nummer en juiste invoer van Parkeertegoed(en), welke vooraf kunnen worden gedefinieerd via de Persoonlijke Pagina. Gebruiker moet zijn parkeertegoeden vooraf betalen via een online betaling met een bank naar keuze.

Uitkeren parkeertegoed via paslezer(s)

Gebruiker kan bij Vipzo meerdere paslezers per Account registreren. Indien er meerdere paslezers aan een Account zijn toegewezen, moet Gebruiker op zijn/haar profiel het standaard uit te keren Parkeertegoed invoeren. Dit bedrag zal per keer dat de Stadspas/Token wordt voorgehouden bij de paslezer worden uitgekeerd aan de pas/tokenhouder van Stadsparkeren en/of Parkmobile. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor juiste invoer van Parkeertegoeden. Via de Persoonlijke Pagina kan de Gebruiker zelf de bedragen wijzigen, verwijderen of toevoegen. Gebruiker moet zijn parkeertegoeden vooraf betalen via een online betaling met een bank naar keuze.

Verwerking parkeertegoed naar consument

Het toegekende Parkeertegoed aan Consument wordt automatisch aan het einde van de maand in mindering gebracht op de openstaande factuur van Stadsparkeren of Parkmobile. Het Parkeertegoed wordt in mindering gebracht op Parkeergelden. Geen vermindering vindt plaats op de servicesfee(s) van Stadsparkeren en/of Parkmobile. Indien het Parkeertegoed hoger is dan de Parkeergelden vindt geen restitutie plaats, maar wordt het surplus verrekend met de volgende maandfactuur(en).

Hoe kan een consument parkeertegoed ontvangen

Voor het ontvangen van Parkeertegoed dient een Consument aangesloten te zijn bij Stadsparkeren en/of Parkmobile. Consument dient te beschikken over een Stadspas/Token. Deze pas wordt of door uw gemeente of door Stadsparkeren/Parkmobile verstrekt. De Stadspas/Token functioneert naast identificatie voor het loyaliteitsplatform van Vipzo, ook als identificatie voor het Parkeren.

Wanneer is een transactie geslaagd

Gebruiker mag er pas van uit gaan dat een transactie is geslaagd nadat deze zichtbaar is in het transactie overzicht. Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op zijn/haar account, zodat Vipzo het parkeertegoed kan uitkeren naar consumenten. Indien er onvoldoende saldo is zal er geen transactie plaatsvinden;

4. Wijzigingen

Wijzigen gegevens

Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals, parkeertegoeden, type abonnement en NAW-gegevens. Mutaties van deze gegevens dient de Gebruiker zelf direct door te voeren via zijn Persoonlijke Pagina. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met zijn wachtwoord voor de toegang tot de Persoonlijke Pagina en voor het correct invoeren van de parkeertegoeden op de website van Vipzo.

5. Algemeen

Consument heeft geen of te weinig parkeertegoed ontvangen

Wanneer een consument geen parkeertegoed heeft ontvangen dient hij/zij zich te melden bij de gebruiker. De meest voorkomende scenario's :

 

  • Gebruiker heeft geen of onvoldoende saldo (parkeertegoed)
  • Er is een storing in het platform van Vipzo of een netwerk van derden
  • Gebruiker heeft het verkeerde pas/token-nummer ingevoerd
  • Gebruiker heeft het verkeerde parkeertegoed ingevoerd

 

*Gebruiker is verantwoordelijk voor juiste invoer van pas/token-nummer en hoogte parkeertegoed. Gebruiker en Consument hebben geen recht op restitutie en compensatie van Parkeertegoeden.

Gebruiker heeft teveel of geen parkeertegoed uitgekeerd

Wanneer een gebruiker geen of teveel parkeertegoed heeft uitgekeerd heeft er zich een fout voorgedaan. De meest voorkomende scenario's :

 

  • Gebruiker heeft geen of onvoldoende saldo (parkeertegoed)
  • Er is een storing in het platform van Vipzo of een netwerk van derden
  • Gebruiker heeft het verkeerde pas/token-nummer ingevoerd
  • Gebruiker heeft het verkeerde parkeertegoed ingevoerd

 

*Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor juiste invoer van pas/token-nummer en hoogte parkeertegoed. Gebruiker en Consument hebben geen recht op restitutie en compensatie van Parkeertegoeden.

Storing

Wanneer er sprake is van storing in het platform van Vipzo of een netwerk van derden, dient Gebruiker dit te melden. In geval van storing kan men bellen met 0900-12345 46 (€ 1,- per gesprek);

 

Opzeggen vipzo

Wanneer de Gebruiker geen gebruik meer wil maken van de diensten van Vipzo dient hij dit vooraf schriftelijk op te zeggen. Er is sprake van een opzegtermijn van vier maanden, de dienstverlening van Vipzo wordt per eerste maand van het kalenderjaar gestaakt. Indien er geen opzegging plaatsvindt wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengt.